Obchodní podmínky

Platné od 4. ledna 2022

Martina Jarošová
Vážany nad Litavou 69
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 05226058
DIČ: 8957025088
tel.: 775 071 989
e-mail: fotografie@martinajarosova.com
Zapsána v živnostenském rejstříku na Městském úřadě ve Slavkově u Brna

Veškeré fotografie podléhají autorskému zákonu, jsou mým majetkem a bez mého předchozího souhlasu nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci nebo prodej. Fotografované osoby/zákazníci je smí používat pro soukromé účely prezentace v jakékoli tištěné či elektronické podobě.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Objednání focení

Termín focení poptávejte především prostřednictvím e-mailu: fotografie@martinajarosova.com, telefonicky: 775 071 989 nebo zprávou na mém fb profilu a to minimálně dva týdny před zamýšleným termínem fotografování.

Pokud se jedná o produktovou či reklamní fotografii, tak jsou dohodnuté termíny individuální dle dohody mezi mnou a klientem.

Objednání je závazné od odsouhlasení termínu mnou i klientem. Objednáním focení souhlasíte s mými obchodními podmínkami i zásadami ochrany osobních údajů, jste obeznámeni s mým fotografickým stylem i s mými cenami.

Souhlas s poskytnutím fotografií

Zároveň objednáním termínu mi dává klient souhlas s použitím fotografií pro mé pracovní účely a za účelem prezentace mé práce – tzn. ke zveřejnění fotografií do mého portfolia na sociálních sítích nebo na mých webových stránkách, v internetových galeriích, v médiích, soutěžích aj. Dále klient dává souhlas, že mohu poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií jako svých autorských děl třetím osobám, a to pro účely reklamní i redakční, avšak ne za účelem zisku. Pokud si nepřejete, aby Vaše fotografie byly uveřejněny, je nutné mě o tom informovat předem (nejpozději v den focení).

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na mých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho písemně odvolat zasláním požadavku na e-mail: fotografie@martinajarosova.com.

Více informací o ochraně osobních údajů, jejich shromažďování a použití naleznete na webu www.martinajarosova.com v Zásadách ochrany osobních údajů.

Zrušení focení

Pokud potřebujete focení zrušit či přesunout, oznamte to prosím co nejdříve e-mailem, fb zprávou nebo na telefon 775 071 989. Pokud bude zrušení spojeno s nějakými náklady (například za pronájem prostoru, ubytování atp.) nebo zálohou, je klient povinen tyto náklady uhradit i bez realizace fotografování, případně mu je o ně navýšena výsledná částka.

Fotografování

Po dobu fotografování (kromě produktového a reklamního) konzultujeme s klientem průběžnou podobu fotografií, abychom se ujistili, že dosáhneme kýženého výsledku.

V případě, že jsou fotografovány děti do 15 let je klient povinen zajistit, aby při fotografování byl v ateliéru přítomen alespoň jeden rodič dítěte. V opačném případě jsem oprávněna fotografování odmítnout.

Po focení posílám do jednoho týdne odkaz na galerii náhledů, ze kterých si klient vybere snímky k úpravě, pokud si je nevybral již dříve osobně. Použití náhledů pro jiné účely, než výběr fotografií, je nepřípustné – podle autorského zákona nesmí být nikde zveřejňovány ani upravovány. Neprovede-li klient výběr do 1 měsíce od fotografování, jsou zdrojová data z kapacitních důvodů smazána.

Vybrané a upravené fotografie dodávám v digitální podobě ve formátu jpeg přes internetové úložiště.

Doba dodání se může lišit dle druhu objednávky, objemu fotografií, náročnosti úprav, na mé pracovní vytíženosti a neočekávaných okolnostech. Avšak za běžné situace byste měli mít portrétní fotografie v digitální podobě u sebe do jednoho měsíce od jejich výběru. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které mi zabrání v plnění smluvních závazků, mám právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti jsem povinna klienta informovat. Ani v jediném případě nenesu odpovědnost za vzniklé škody.

Upravené fotografie u sebe uchovávám tři měsíce. Neupravené fotografie, raw soubory ani veškerý nafocený materiál neposkytuji. Jejich neoprávněné využití je nepřípustné.

Platba

Ceny za fotografování jsou buď zveřejněné v ceníku nebo jsou závislé na dohodě s klientem. Případné vyšší neočekávané náklady – pronájem specifického místa, delší cesta, přenocování atp. – jsou klientovi přičteny k ceně za fotografování a to vždy po předešlé domluvě a odsouhlasení klientem. Jsem plátcem DPH, takže uvedené ceny jsou včetně DPH, pokud není domluveno jinak. Platby přijímám hotově i na bankovní účet.

Reklamace

Barevnost fotografií se může lišit dle různého nastavení barev (kalibraci) monitorů. Nesouhlas s fotografickým stylem nebo vlastním vzhledem není důvod k reklamaci.

Pokud se budou fotografie prokazatelně lišit od specificky zadané objednávky, jsem je povinna zdarma přepracovat dle původního zadání.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například chromatická aberace, drobná neostrost v rozích, vinětace, zkreslení obrazu apod.) nejsou důvodem pro reklamaci. Zároveň věnuji veškerou péči k omezení těchto specifických projevů použité technologie.

Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad ve Slavkově u Brna a Úřad pro ochranu osobních údajů.

Případný spor mezi námi bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud mezi námi z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Odstoupení od smlouvy

Mohu odstoupit od smlouvy v případě zjištění nových skutečností, změn v dohodnutých podmínkách nebo objeví-li se další okolnosti, za kterých smlouvu nebude možné řádně plnit a dodržet. Důvodem k odstoupení od smlouvy může dále být neposkytnutí odpovídající součinnosti ze strany klienta, zásadní a neohlášené změny v místech fotografování nebo dohodnutém čase, zmeškané schůzky a opožděné platby apod.

V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku není klient oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, tj. v případech dodávky zboží upravovaného na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V případě klienta nepodnikatele je klient oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit mi částku, která připadá na práce již vykonané, pokud nemohu výsledek použít jinak a nahradit tak vynaložené náklady. 

Klient nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže neučiním nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. V případě klientů podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení obchodního zákoníku.